<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9553298\x26blogName\x3dlowo+nge-blue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/\x26vt\x3d-7405375316319500878', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rindu tulisan Saturday, September 11, 2010 |

Ada kerinduan menulis yang meradang ketika membuka rumah tulisan ini
Begitu pula seribu alasan hadir yang mampu membungkamnya
Tak terasa, dua puluh bulan sudah rumah ini terlewat tanpa jejak...

Dan pagi ini,
hanya beberapa penggal baris tak bermakna di atas yang mampu kurangkai


Selamat lebaran kawan
Selamat menjadi manusia baru lagi
Minal 'aidzin wal faizin, mohon maaf lahir & batin