<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9553298\x26blogName\x3dlowo+nge-blue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/\x26vt\x3d-7405375316319500878', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I'tiraf

Ilahi lastu lilfirdausi ahlan, walaa aqwa 'ala naaril jahiimi
Fahabli taubatan waghfir dzunubi, fainnaka ghafirudz- dzanbil 'adzimi....

Duh Gusti... tidak layak aku masuk ke dalam surga-Mu
tetapi hamba tiada kuat menerima siksa neraka-Mu
Maka terimalah taubatku dan ampuni dosaku
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa ....

Dzunubi mitslu a'daadir- rimaali, fahabli taubatan ya Dzal Jalaali,
Wa 'umri naqishu fi kulli yaumi, wa dzanbi zaaidun kaifah -timali

Dosaku banyak bagaikan butir pasir di pantai,
maka terimalah taubatku, wahai Yang Memiliki Keagungan
Dan umurku berkurang setiap hari,
sementara dosaku selalu bertambah, apa dayaku?

Ilahi 'abdukal 'aashi ataaka, muqirran bi dzunubi wa qad du'aaka
fain taghfir fa anta lidzaka ahlun, wa in tadrud faman narju siwaaka

Ya Allah... hamba-Mu penuh maksyiat, datang kepada-Mu bersimpuh memohon ampunan,
Jika Engkau ampuni memang Engkau adalah Pemilik Ampunan,
Tetapi jika Engkau tolak maka kepada siapa lagi aku berharap ?

Doa Abu nawas

You can leave your response or bookmark this post to del.icio.us by using the links below.
Comment | Bookmark | Go to end
 • Anonymous Anonymous says so:
  8:39 AM  

  ngambuss..sok tobat...uuuhhh..payah2...
  lbh baik tobat jgn di acap bos..wakakkaka..tapi kalo udah kebelet ya gpp ding..kekkekekek..
  met poso sahrukan..!!!! top

 • Anonymous Anonymous says so:
  9:01 AM  

  kata-katanya kok bikin merinding sich?...

  Salam kenal yah...
  http://pancaradis.blogspot.com top

 • Anonymous Anonymous says so:
  7:47 PM  

  Uhuk...uhuk...?
  Tobat? Hahaha...
  met puasa... tobatnya jgn pas puasa tok :p top